: 210785 : ขุนทะเลวิทยาคม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
208
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2529

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2528

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2533

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2539

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2536

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2539

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2539