: 210793 : วิเชียรประชาสรรค์

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
CS213B
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
สร้าง พ.ศ. 2532

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2530

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2527

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2534

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2523

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2529

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วตาข่าย
สร้าง พ.ศ. 2542