: 210796 : ชะอวด

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
004
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
004
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2531

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2550

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารโรงฝึกงาน 204/27
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2531

บ้านพักครู
ลำดับที่ 9
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2531

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2537

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 5
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2538

ส้วม
ลำดับที่ 6
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2539