: 210797 : ชะอวดวิทยาคาร

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2553

อาคารเรียน
ลำดับที่ 8
กึ่งถาวร
สร้าง พ.ศ. 2546

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
005, ป005
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2555

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2517

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2523

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2523

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2532

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2532

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2539

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2537

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2539

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556