: 210800 : ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
เบ็ดเสร็จ ก.
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารเรียน
ลำดับที่ 8
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารเรียน
ลำดับที่ 9
เบ็ดเสร็จ ข.
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
สร้าง พ.ศ. 2546

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2538

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2536

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 2
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2538

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2535

บ่อน้ำตื้น
ลำดับที่ 1
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 2537

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2534

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2549

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2537

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2543

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2540

ถนน
ลำดับที่ 3
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2543

ถนน
ลำดับที่ 4
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2557

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 1
หอนอนจุ 35 คน (ขยายโอกาส ม.ต้น)
สร้าง พ.ศ. 2538