: 210802 : โมคลานประชาสรรค์

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
CS213A
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
โรงอาหาร(300ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2545

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2531

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2536