: 210805 : สตรีทุ่งสง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
418,418ค,418ก
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
418,418ค,418ก
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
พิเศษ 5 ชั้น
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
พิเศษ 4 ชั้น
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
พิเศษ 3 ชั้น
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
พิเศษ 4 ชั้น
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารเรียน
ลำดับที่ 7
กึ่งถาวร
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
แบบพิเศษ(3ชั้น)
สร้าง พ.ศ. 2550

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2543

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2555

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2540

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2532

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2550

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2528

รั้ว
ลำดับที่ 2
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2543