: 210808 : ก้างปลาวิทยาคม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
เบ็ดเสร็จ ก.
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
เบ็ดเสร็จ ข.
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
กึ่งถาวร
สร้าง พ.ศ. 2542

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
แบบเบ็ดเสร็จ ค.
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
สพฐ.1
สร้าง พ.ศ. 2557

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2545

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
โรงอาหาร(300ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2558

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2537

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2537

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2543

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2548

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2556

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2540

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2557

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2537

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2537

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2557