: 210812 : นาบอน

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
CS213B
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2560

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
อาคารโรงฝึกงาน 204/27
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2520

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2520

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2537

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2539

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2538

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2524

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 0

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 0

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 0

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556