: 210814 : กรุงหยันวิทยาคาร

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
208
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2543

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2533

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 2
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2550

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 1
พ.1
สร้าง พ.ศ. 2545

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2548

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2543

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2526

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2526

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2552

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2538