: 210816 : เสม็ดจวนวิทยาคม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
เบ็ดเสร็จ ก.
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
เบ็ดเสร็จ ข.
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
แบบเบ็ดเสร็จ ค.
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
กึ่งถาวร
สร้าง พ.ศ. 2542

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
โรงอาหาร(300ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2559

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2540

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2539

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2539

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2539

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2539

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2541

บ่อน้ำตื้น
ลำดับที่ 1
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 2544

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2558

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2539

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2539

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2540

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 1
กรมอาชีวะ
สร้าง พ.ศ. 2540