: 210818 : ปากพนัง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2543

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2559

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2546

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
สร้าง พ.ศ. 2556

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2518

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2537

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2545

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2535

ส้วม
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2532

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2550

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2548

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555