: 210819 : สตรีปากพนัง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2547

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2531

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
102/27(ตอกเข็ม)
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
204/27
สร้าง พ.ศ. 2541

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 6
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 7
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2522

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2532

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.604/45
สร้าง พ.ศ. 2546

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2529

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2529

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2554

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2518

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2515

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2520

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2520

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2522

ถนน
ลำดับที่ 3
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2545

ถนน
ลำดับที่ 4
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2520