: 210820 : โศภนคณาภรณ์

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
CS213B
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
โรงฝึกงานแบบ ศก.23
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
โรงอาหาร(300ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2545

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2535

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2559

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2559