: 210821 : อินทร์ธานีวิทยาคม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
กึ่งถาวร
สร้าง พ.ศ. 2542

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
โรงอาหาร(300ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2548

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2540

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2522

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2529

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2541

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2548

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2524

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2528

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2530

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2538

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 1
หอนอนจุ 35 คน (ขยายโอกาส ม.ต้น)
สร้าง พ.ศ. 2539