: 210823 : คีรีราษฎร์พัฒนา

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
106ต
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
CS213B
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
005, ป005
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สามัญ/336
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
สามัญ/336
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
สามัญ/336
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2532

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2536

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2547

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2530

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2558

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2540

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2523

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2521

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2543

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2526

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2540

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2541