: 210825 : เสาธงวิทยา

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
เบ็ดเสร็จ ก.
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
เบ็ดเสร็จ ข.
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
กึ่งถาวร
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
พิเศษ 1 ชั้น
สร้าง พ.ศ. 2551

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2546

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2549

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
โรงอาหาร(300ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2560

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2559

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2536

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2538

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2537

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2535

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2544

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2545

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2536

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2539

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2536

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2537

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556