: 210832 : ท้องเนียนคณาภิบาล

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
เบ็ดเสร็จ ก.
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
สร้าง พ.ศ. 2545

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
เบ็ดเสร็จ ข.
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
แบบเบ็ดเสร็จ ค.
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
สร้าง พ.ศ. 2545

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2538

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2537

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2537

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2537

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2538