: 210833 : หัวไทรบำรุงราษฎร์

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2532

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สามัญ/336
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
สามัญ/336
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
102/27(ตอกเข็ม)
สร้าง พ.ศ. 2533

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 6
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2517

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 7
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2555

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 8
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2556

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 9
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2556

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 10
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2557

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 11
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2559

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 12
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2559

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 13
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2559

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 14
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2561

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2519

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2535

ส้วม
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 5
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2535

ส้วม
ลำดับที่ 6
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2552

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2520

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555

รั้ว
ลำดับที่ 2
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556