: 210834 : แหลมราษฎร์บำรุง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
CS217B
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช. 206/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2531

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2530

บ้านพักครู
ลำดับที่ 9
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2531

บ้านพักครู
ลำดับที่ 10
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2531

บ้านพักครู
ลำดับที่ 11
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้านพักครู
ลำดับที่ 12
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2532

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2543

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2531

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2534

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2533

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 5
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535