: 210837 : เขาพังไกร

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
เบ็ดเสร็จ ก.
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
เบ็ดเสร็จ ข.
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
แบบเบ็ดเสร็จ ค.
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424อื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2542

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2544

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2536

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 2
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2538

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2535

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2536

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2538

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2538

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2536

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2537

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2536

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2543

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 1
หอนอนจุ 35 คน (ขยายโอกาส ม.ต้น)
สร้าง พ.ศ. 2538