: 210841 : มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2536

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2554

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2526

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2561