: 210843 : เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
พิเศษ 7 ชั้น
สร้าง พ.ศ. 2542

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
สร้าง พ.ศ. 2542