: 210844 : พระพรหมพิทยานุสรณ์

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
เบ็ดเสร็จ ก.
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
เบ็ดเสร็จ ข.
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
อาคารเรียนชั่วคราวถอดประกอบได้
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2544

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
แบบเบ็ดเสร็จ ค.
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2545

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2540

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2540

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2541

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2541

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2540

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2540