: 210849 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2540

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2539

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2539

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2539

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2539

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
บ้านพักครู 207
สร้าง พ.ศ. 2543

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย
สร้าง พ.ศ. 2540

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2539

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2540

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2540

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2551

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2558

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2558

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 1
พ.1
สร้าง พ.ศ. 0

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2552

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 1
หอนอนนักเรียน 4 ชั้น (240 คน)
สร้าง พ.ศ. 2539

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 2
หอนอนนักเรียน 4 ชั้น (240 คน)
สร้าง พ.ศ. 2539