: 340261 : สตรีพัทลุง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2504

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2504

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 7
พิเศษ 5 ชั้น
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2553

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
ร.ย.304/43
สร้าง พ.ศ. 2514

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
ร.ย.304/43
สร้าง พ.ศ. 2519

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2536

ส้วม
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2520

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2520

ส้วม
ลำดับที่ 5
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2531