: 340264 : ประภัสสรรังสิต

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424อื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2533

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2546

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 6
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 7
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 8
306 ล/27
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 9
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 10
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 11
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 12
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 13
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 14
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 15
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2542

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 16
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 17
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2539

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2531

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 2
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 3
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2527

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2530

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2539

ส้วม
ลำดับที่ 5
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2554

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2528

บ่อน้ำตื้น
ลำดับที่ 1
บ่อน้ำตื้น(กรมอนามัย)
สร้าง พ.ศ. 2536

บ่อน้ำตื้น
ลำดับที่ 2
บ่อน้ำตื้น(กรมอนามัย)
สร้าง พ.ศ. 2537

บ่อน้ำตื้น
ลำดับที่ 3
บ่อน้ำตื้น(กรมอนามัย)
สร้าง พ.ศ. 2548

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2530

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2529

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2553

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2532

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2536

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2537

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2554

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 5
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2537

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 6
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2561

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2542

รั้ว
ลำดับที่ 3
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556

รั้ว
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2535

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2540

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนลูกรัง
สร้าง พ.ศ. 2527