: 340265 : วชิรธรรมสถิต

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2532

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2531

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2529

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2530

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2531

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2532

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534