: 340271 : ตะโหมด

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2559

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สามัญ/336
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2530

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 2
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2539

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 3
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2539

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 4
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2524

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2524

ส้วม
ลำดับที่ 5
สปช.604/45
สร้าง พ.ศ. 2552

ส้วม
ลำดับที่ 6
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2560

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2548

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2553

รั้ว
ลำดับที่ 2
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2560