: 340273 : ควนขนุน

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 6
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 7
005, ป005
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 8
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2540

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2532

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2530

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2538

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2524

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2527

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2531

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 5
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2537

ส้วม
ลำดับที่ 6
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2538

ส้วม
ลำดับที่ 7
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2552

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2535

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2530

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2534

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2529

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2538

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วลวดหนาม
สร้าง พ.ศ. 2522

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2535

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2536

ถนน
ลำดับที่ 3
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2537

ถนน
ลำดับที่ 4
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2534

ถนน
ลำดับที่ 5
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555

ถนน
ลำดับที่ 6
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556

ถนน
ลำดับที่ 7
ถนนลูกรัง
สร้าง พ.ศ. 2530