: 340274 : พนางตุง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2538

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2531

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2532

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2536

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2530