: 340276 : นาขยาดวิทยาคาร

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ก
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
กึ่งถาวร
สร้าง พ.ศ. 2544

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สามัญ/336
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
สามัญ/336
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
โรงอาหาร(300ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2547

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2523

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2527

บ่อน้ำตื้น
ลำดับที่ 1
บ่อน้ำตื้น(กรมอนามัย)
สร้าง พ.ศ. 2530

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2544

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2530

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วลวดหนาม
สร้าง พ.ศ. 2554

รั้ว
ลำดับที่ 2
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2530

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 1
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 2558