: 340277 : ดอนศาลานำวิทยา

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
208
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
CS217
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2533

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 6
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 7
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 8
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2530

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2531

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2532

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2528

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2527

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 2
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2530

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2528

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2533

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2533

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2530

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 5
ถังน้ำใต้ดิน
สร้าง พ.ศ. 2530

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2552

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2545

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนลาดยาง
สร้าง พ.ศ. 2537

ถนน
ลำดับที่ 3
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2553

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 1
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 2533