: 340278 : ปัญญาวุธ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
กึ่งถาวร
สร้าง พ.ศ. 2547

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
โรงอาหาร(300ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2545

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
ร.ย.304/43
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
ร.ย.304/43
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2531

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2537

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2547

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2532

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2547

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2542