: 340280 : ปากพะยูนพิทยาคาร

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
CS213B
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สามัญ/336
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
ร.ย.304/43
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2528

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2523

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2532

ส้วม
ลำดับที่ 4
สปช.604/45
สร้าง พ.ศ. 2552

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2543

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2523

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2526

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2528

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2540

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนลาดยาง
สร้าง พ.ศ. 2556

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 1
บ้านพักนักเรียน 8 คน
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 2
บ้านพักนักเรียน 8 คน
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 3
บ้านพักนักเรียน 8 คน
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 4
บ้านพักนักเรียน 8 คน
สร้าง พ.ศ. 2537