: 340283 : ศรีบรรพตพิทยาคม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2530

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2535

ส้วม
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2550

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2554

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2536

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2540

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2527

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2532

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2548