: 340284 : ตะแพนพิทยา

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
กึ่งถาวร
สร้าง พ.ศ. 2542

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
โรงอาหาร(300ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2546

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2546

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2551

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2533

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2531

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2524

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2540

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2537

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2540

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2533

สนามกีฬา
ลำดับที่ 4
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2556

สนามกีฬา
ลำดับที่ 5
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2557

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2531

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2533

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2525

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2550

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2540

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 1
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 2
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 2537