: 340287 : ป่าพะยอมพิทยาคม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
208
สร้าง พ.ศ. 2531

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
กึ่งถาวร
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
108 ล/30
สร้าง พ.ศ. 2560

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2531

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2560

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2540

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
ร.ย.304/43
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
ร.ย.304/43
สร้าง พ.ศ. 2530

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
บ้านพักครู 207
สร้าง พ.ศ. 2535

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2523

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2523

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2546

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2560

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตซอล
สร้าง พ.ศ. 2560

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2530

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2526

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2531

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535