: 380604 : วังใหญ่วิทยาคม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
กึ่งถาวร
สร้าง พ.ศ. 2544

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
อาคารเรียนแบบ 216 ล./41(หลังคาทรงไทย)
สร้าง พ.ศ. 2545

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2544

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2547

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2559

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2545

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2545

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 207
สร้าง พ.ศ. 2545

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2560

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 2
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2544

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2541

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2545

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2559

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2542

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2559

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2542