: 520001 : ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2542

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2527

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2533