: 520005 : บ้านน้ำภู

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2484

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
017
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2542

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2541

ส้วม
ลำดับที่ 4
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2545

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2540

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2538

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2544

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2542

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2527