: 520007 : บ้านหัวฝาย

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.103/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2532

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2519

ส้วม
ลำดับที่ 1
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2527

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.603/29
สร้าง พ.ศ. 2529

ส้วม
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2548

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535