: 520009 : อนุบาลเลย

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.2/28
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
สปช.2/28
สร้าง พ.ศ. 2546

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.303/28
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.602/26
สร้าง พ.ศ. 2554

ส้วม
ลำดับที่ 4
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2537

ส้วม
ลำดับที่ 5
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2544

ส้วม
ลำดับที่ 6
สปช.602/26
สร้าง พ.ศ. 2552

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2530

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2534