: 520014 : บ้านแหล่งควาย

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
017
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2545

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2520

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2547

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2556

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2559

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2539

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2535