: 520016 : บ้านนาโคก

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 1
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2524

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 4
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2544