: 520017 : บ้านท่ามะนาว

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2543

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2522

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2546

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2545

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2526