: 520020 : บ้านวังโป่งท่าวังแคน

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2504

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2532

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2520

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2542

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2542

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2530