: 520027 : บ้านห้วยโตก

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2541

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2542

ส้วม
ลำดับที่ 1
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2522

ส้วม
ลำดับที่ 2
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2524

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2558