: 520028 : บ้านกกชุมแสง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2513

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.103/26
สร้าง พ.ศ. 2532

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2557

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2548

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2518

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2522

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2526

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2528