: 520030 : บ้านนาดินดำ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2513

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2533

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2512

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 207
สร้าง พ.ศ. 2559

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2528

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2522

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2523

ส้วม
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 4
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2535

ส้วม
ลำดับที่ 5
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2541

ส้วม
ลำดับที่ 6
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2559

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2517

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2536

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2559